Med rätt att tänka fritt

Vid fredagens veckoavslutning kunde Daniel och jag konstatera att den gångna veckan, ur en aspekt, varit något omtumlande för oss båda. Speciellt ett möte – en träff med en professor emeritus i naturgeografi – blev kanske det som mest kom att vända upp och ner på vår annars så invanda tillvaro.
Under en kortare föredragning fick vi ta del av hur det nuvarande forskningsklimatet fungerar och som genast förde tankarna till Thomas Thorilds devis ovanför universitetsaulans entré.
Man kan undra!
Är det så att den moderna forskningen – även med beaktande av alla tillrättaläggande tolkningar av Thorilds motto – kommit att hamna på en sen, senmedeltida nivå? ( ställdes bl.a.en banbrytande forskare inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”.) Parallellen till Galileo Galilei låg faktiskt snubblande nära, dock med skillnaden att ”den felaktiga läran” nu handlade om den globala uppvärmningen.

Varken Daniel eller jag har förmågan att tränga in i de rent vetenskapliga delarna, men det var inte utan att vi båda häpnade till den gigantiska dokumentation som uppvisades, som ett resultat av årtionden av forskning. I vartenda framlagt dokument kunde man utläsa att sambandet koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen bygger på väldigt omtvistad vetenskaplig grund. I vissa fall; direkt vilseledande forskning.
Men som sagt, varken Daniel eller jag har förmågan att bedöma alla de fakta som vi fick oss till livs, men fick en insikt i hur den vetenskapliga friheten fungerar i praktiken. Den forskare som har en avvikande åsikt göre sig icke besvär – varken att söka anslag för ”vidare” forskning; än mindre att söka publicera sina rön.
Samtidigt som allmänhet, medierna och politiker av alla schatteringar impregnerats av ”den enda sanningen”, fick vi en insikt om att det finns andra sanningar än de ”allmänt vedertagna” som  gäller för COoch den globala uppvärmningen. Fakta som tydligen inte bör komma allmänheten till kännedom. Konflikten tycks total!
Genom att man dessutom delat upp forskningsområdet i ”klimatkramare” respektive ”klimatförnekare” – de senare räknas som paria – har man dessutom lyckats banalisera en ytterst viktig fråga* . En sorts ”det-vet-väl-alla” – anda har lagt locket på och invektiven haglar i medierna och på nätet över dessa ”missledda” forskare. Och medierna har tyvärr blivit en megafon för ”en sorts sanning”.

Vår sagesman lade inte bara fram bevis för sin tes, utan klagade även på möjligheterna att få andra rön, än de politiskt korrekta, publicerade:
– Det är fullkomligt omöjligt att få in en artikel i t.ex. SvD eller DN!

Paradoxalt nog så stod samtidigt, i fredags, att läsa just i en av drakarna en artikel i Dagens Nyheter, om vikten av att vetenskapen låter publicerar sina rön. Inledningsvis står att läsa: Ny forskning når inte ut i samhället tillräckligt snabbt. Orsaken är att den akademiska världen är för dålig på att kommunicera med yttervärlden. I slutänden är det ett demokratiskt problem, menar flera tunga namn.
I den mycket aktuella och angelägna artikeln framhålls alltså problemet med forskares kommunikativa brister, men inte ett ord om mediernas ansvar att publicera.
Och för att ytterligare accentuera vetenskapens dilemma formulerar  vetenskapsjournalisten Kristoffer Gunnartz i samma artikel:
– Forskares kommunikationsförmåga påverkar kunskapsnivån i samhället och i förlängningen samhällsutvecklingen. Något som i sin tur påverkar hur vi agerar i viktiga frågor som klimatfrågan, kärnkraften, inställningen till antibiotika och mycket annat.

P.S. Avslutningsvis skulle det vara intressant om någon idé- och lärdomshistoriker mäktade skriva en artikel om rätten att tänka fritt. Kanske vi har något att lära om vår gemensamma framtid.

* Läst i DN:  Ack, om vi åtminstone slapp den korkade uppdelningen i förnekare och alarmister.